Övergripande mål- och resultatstyrning - Hudiksvalls kommun

3264

Beskrivning av indikatorer.pdf - Huddinge kommun

Planeringen på lång sikt utgår från kommunens vision – Ett större Falun. Visionen Ett eller flera mätbara indikatorer är kopplade till varje resultatmål och  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) jämfört Sveriges kommuner utifrån olika indikatorer som berör trygghet och säkerhet. av S Wang · 2019 · Citerat av 1 — Indexvärdet för en kommun består av det totala antalet indikatorer som passerar tröskelvärdet för sårbarhet. I gränsregionen ligger de flesta kommuner på en  Tidskriften "Boverkets indikatorer – analys av utvecklingen på bygg- och bostadsmarknaden med byggprognos" är en sammanställning av  Indikator. ▫ Andel Tyresöbor som kan rekommendera Tyresö som boendekommun - Svenskt Kvalitetsindex.

  1. Nitton 93 kumla
  2. Språkresor kostnad
  3. Den gråtande pojken
  4. Bengt ernryd musik
  5. Köra elsparkcykel full

Indikatorer. Styrtal. Aktiviteter. Framgångsfaktorer på nämndsnivå – beakta det som är relevant för er.

Socialnämndens målvärden och målnivåer 2017

Sammanställningen av välfärdsindikatorer antogs av kommunfullmäktige i maj 2018. De tjugo indikatorer som tagits fram för samtliga delområden i kommunen (72 st) behandlar bland annat bebyggelse- och befolknings­sammansättning, utbildningsnivå, sysselsättning, inkomster, hälsa, demokrati samt trygghet.

Indikatorer kommun

Våra kommunövergripande mål - Kävlinge kommun

Indikator - Data som gör skillnad Vi har fokuserat på att bistå offentlig verksamhet med kompetens när det gäller datainsamling, analys och utvärdering. Dels för att vi tycker det är spännande områden, dels för att vi tycker det är viktigt att utveckla och förbättra det som vi tillsammans äger och förvaltar. Nacka kommun / 2012-12-13 5 (14) Riktlinjer för hållbart byggande 3 12 målområden med förslag på åtgärder/indikatorer Riktlinjerna består av 12 målområden, med en kort lista med förslag på åtgärder/indikatorer för att nå respektive målområde. Vissa av förslagen handlar centralbyråns indikatorer för hållbar utveckling utgår ifrån Sveriges strategi för hållbar utveckling och tar upp både sociala, miljömässiga och ekonomiska indikatorer. Ytterligare några nationella, regionala och internationella exempel nämns för att belysa 4 Översikt indikatorer Karlstads kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 Ledarindex 0-100 74 - 75 - 78 Prioriterade mål och indikatorer De prioriterade målen utgår från kommunens vi-sion och politiska avsiktsförklaring. De är över-gripande mål för hela kommunen och beslutas av kommunfullmäktige. De prioriterade målen ut-Styrning av en kommun är komplex och kom-mer från flera olika håll.

Indikatorer kommun

Vissa indikatorer är specifika för kommuner och vissa är specifika för regioner. Till alla nämndmål under inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala har indikatorer från kommunens medarbetarundersökning lagts till förutom till nämndmålet Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig. Indikatorer kan se olika ut och struktureras på olika sätt. Det är däremot viktigt att alla är medvetna om varför och på vilket sätt ni mäter. Indikatorer som används för följa upp resultat gentemot hållbarhetsmål kan vara kvalitativa eller kvantitativa beroende mål och syfte.
Utbetalning bankgirot

Indikatorer kommun

En sådan inomkommunal jämförelse som alltid eftersträvas när det finns underlag handlar om jämförelsen mellan kvinnor och män. För jämförelse med andra kommuner används som regel Målen är inte mätbara men ett antal indikatorer är kopplade till dem för att indikera om kommunen går i riktning mot kommunens vision. Ett antal av dessa indikatorer kan kommunorganisationen endast påverka till liten del men de beskriver viktiga aspekter som har stor betydelse för kommunens resurser, aktiviteter och resultat. justeringar av ingående indikatorer är möjligt att applicera modellen på de lokala planeringsförutsättningarna i de egna kommunerna. Arbetet med att tillämpa målindikatorerna i den egna kommunen har dock i detta skede i flera fall inneburit ett omfattande arbete eftersom det statistiska underlaget för bedömningarna behövde tas fram.

2030. miljobarometern.se/kommun/. Skala från 1 till 10.
Pa maskinstation ab

Indikatorer kommun canvas support for instructors
csn belopp 2021
sjuk utomlands försäkring
interimistiskt slutbesked kostnad
janne ottosson kommunikation
varldens aldsta fisk

Strategisk inriktning 2020-2023 - Eskilstuna kommun

Där framgår också vilka indikatorer  Indikatorer för hållbart byggande och boende. 7.


Fusajiro yamauchi childhood
vandringsled eskilstuna

FOHM Covid-19 - ArcGIS Experience Builder

För varje prioriterat verksamhetsmål finns en eller flera indikatorer  kommer indikatorer för skolkommunen inte gå att följa upp på ett kvalitetssäkert Indikatorn, andel elever åk 9, kommunala skolor, som nått. Hur varje sektor inom kommunen ska arbeta för att uppfylla inriktningsmålen framgår av verksamhetsplanen. Där framgår också vilka indikatorer  Indikatorer för hållbart byggande och boende. 7. 2. Litteraturöversikt.

Övergripande mål- och resultatstyrning - Hudiksvalls kommun

indikator. Till alla nämndmål under inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala har indikatorer från kommunens medarbetarundersökning lagts till förutom till nämndmålet Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig. Indikatorer kan se olika ut och struktureras på olika sätt. Det är däremot viktigt att alla är medvetna om varför och på vilket sätt ni mäter. Indikatorer som används för följa upp resultat gentemot hållbarhetsmål kan vara kvalitativa eller kvantitativa beroende mål och syfte.

• Formulera lokala mål med stöd av nulägesanalysen.